5.12.2021

Tämä seloste koskee Happy Resources Oy:n (jäljempänä ”yritys”) asiakkailleen (jäljempänä ”rekisteröity”) tarjoaman HR-palvelun (myöhemmin ”palvelu”) yhteydessä suoritettavaa henkilötietojen käsittelyä.

1.Rekisterinpitäjä

Yritys: Happy Resources Oy

Postiosoite: c/o Digitase Oy, Junakatu 9, 20100 Turku

Y-tunnus: 3014046-9

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuuli Ilves, 040 357 3492, tuuli@happyresources.fi

 

3. Rekisterin nimi

Happy Resources Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Tietosuojaselosteen kuvaus

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja myös silloin, kun vieraillaan yrityksen verkkosivuilla. Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa tietoa, jonka avulla henkilö voidaan tunnistaa (kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite tai henkilötunnus). Käsittelyllä puolestaan tarkoitetaan kaikkea henkilötietojen käsittelyä, esimerkiksi henkilötietoihin pääsyä, niiden keräämistä, tallentamista, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muokkaamista, päivittämistä, analysoimista, poistamista, hävittämistä tai muuta henkilötietojen käsittelyyn liittyvää toimintaa.

 

5. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi, tilastointi, mainonta sekä asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksista ja velvollisuuksista huolehtiminen.

 

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja laskutustiedot
  • Yhteyshenkilön nimi, asema yrityksessä ja yhteystiedot
  • IP-osoitteet, evästeet ja muut tunnisteet

 

7. Evästeet

Saatamme kerätä tietokonettasi koskevia tietoja evästeiden avulla, jotta voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Sinulla on oikeus estää evästeiden käyttö, mutta tämä saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen. Voit tyhjentää evästeet selaimen tietokoneesi asetuksista.

 

8. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, johon tallennettavat tiedot kerätään pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään, yleisesti saatavilla olevista julkisista ja yksityisistä internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.

 

9. Tiedon keruun määrä ja tiedon säilytysaika

Yritys sitoutuu keräämään asiakkaalta vain sen tiedon, mikä milloinkin on oleellista asiakkaan edun vuoksi. Tietoja niinikään säilytetään joko lain mukainen minimiaika tai aika, mitä asiakkuus kussakin tapauksessa vaatii.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat tietosuojalainsäädännön turvaamat oikeudet:

  • oikeus pyytää rekisterinpitäjältä tietojen oikaisemista. Henkilötietojen korjauspyyntö tulee yksilöidä siten, että henkilötiedoissa oleva virhe voidaan havaita ja korjata helposti.
  • oikeus pyytää henkilötietojen poistamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.
  • oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.
  • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseään koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.
  • oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu) tai muulle EU:n tai ETA:n tietosuojaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyyn liittyviä lakisääteisiä oikeuksia on rikottu.

 

11. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille ilman asiakkaan suostumusta. Yksilöimättömiä tietoja, kuten klusteroitua, anonyymiä, kävijädataa voidaan kuitenkin toimittaa esimerkiksi Googlen Analytics-, Tag Manager-, Search Consolen sekä Facebookin seurantapikselin kautta. Näissä tiedoissa ei ole käyttäjän henkilöön yhdistettävää tietoa, mutta ne voivat sisältää käyttäjän internetselaimeen asetettuihin evästeisiin liittyvää tietoa markkinoinnin kohdentamistarkoituksessa.

 

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjällä on käytössä asianmukaiset tekniset ja hallinnolliset tietoturvatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. Henkilötietoja tallennetaan sekä sähköisiin tietokantoihin että manuaalisesti ylläpidettäviin aineistoihin. Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät ja käsiteltävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne erikseen määritellyt ja yksilöidyt henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä.

 

13. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä sähköpostitse tuuli@happyresources.fi tai postitse osoitteeseen: Happy Resources Oy, c/o Digitase Oy, Junakatu 9, 20100 Turku. Happy Resources Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.