Tyytyväinen henkilöstö yrityksen menestystekijänä

Jokainen meistä on varmasti kuullut lauseen ”henkilöstö on yrityksen tärkein resurssi” moneen kertaan ja se lause pitää edelleen paikkansa. Se, miten tästä tärkeimmästä resurssista sitten huolehditaan, vaihtelee yrityksestä toiseen. Jotta työntekijä voi suoriutua omassa tehtävässään, on tiettyjen perusasioiden oltava kunnossa. Työntekijällä on oltava draivia, hänen pitää tuntea, että hän hallitsee työnsä ja lisäksi työnantajan toiminnan sekä esimiestyön on oltava hyvällä tasolla. Kun nämä asiat ovat kunnossa, työntekijä menestyy tehtävässään ja tämä puolestaan vaikuttaa suoraan yrityksen menestymiseen. Tämän voi myös kuvata kaavan muodossa:

DRAIVI x TYÖN HALLINTA x ESIHENKILÖTYÖ JA TYÖNANTAJA = TYÖNTEKIJÄN MENESTYMINEN –> YRITYKSEN MENESTYMINEN

Ja kuten kaikki matematiikkaa joskus vähänkin oppineet ymmärtävät, että jos joku näistä edellä mainitusta on nolla, on myös tulos nolla. Toisin sanoen, yksikin pieni tai suuri asia voi vaikuttaa työntekijän suoriutumiseen sitä heikentäen, jolloin se vaikuttaa ennemmin tai myöhemmin myös yritykseen. Tämän kaavan ymmärrettyään ei oikein voi jäädä mitään järkevää syytä olla laittamatta asioita, jotka vaikuttavat näihin, kuntoon. Tarkastellaan seuraavaksi näitä kolmea osa-aluetta hieman tarkemmin. Useampi aihe voisi olla minkä tahansa näiden kolmen alla.

Draivi työnteon edellytyksenä

Kuvittele, että sinulla on unelmaduuni, parhaimmat työkaverit ikinä ja työnantajasikin on yksi Suomen suosituimmista. Mutta. Sinulla ei ole yhtään motivaatiota syystä tai toisesta. Saatko tehtäväsi hoidettua? Luultavasti saat tehtyä sen mitä pitääkin, mutta siihen se sitten jääkin. Työ tuntuu pakkopullalta ilman draivia ja ennemmin tekisit jotakin muuta.

Draivilla on suuri merkitys työntekijän suoriutumiseen ja menestymiseen tehtävässään. Draiviin vaikuttavat esimerkiksi työinto, motivaatio, sekä oma että työnantajan arvostus omaa tehtävää kohtaan, työn mielekkyys, palautteen saaminen, haasteet, kehittyminen sekä palkitseminen.

Draivi kannattelee työntekijää haastavinakin hetkinä ja se saattaa myös tarttua työkavereihin. Kun kollega näkee miten toinen painaa hyvällä sykkeellä, haluaa hän itsekin päästä tehokkaaseen flow-tilaan ja työnteko lähtee rullaamaan.

Työn hallinta vaikuttaa suoriutumiseen

Työn hallinta on kaavan toinen tärkeä elementti. Kun työntekijä kokee hallitsevansa työnsä, hänellä on muun muassa tehtävään vaadittava osaaminen, hänen työkykynsä on hyvä, työ ja vapaa-aika ovat tasapainossa, hän on terve ja hänellä on hyvät elintavat, työn määrä on pääsääntöisesti sopiva, hän palautuu työstään yön ja viikonlopun aikana, hän nukkuu tarpeeksi ja hän pystyy vaikuttamaan omaan työhönsä. Jos jokin näistä työn hallintaan vaikuttavista tekijöistä ei ole kunnossa, heijastuu se suoraan työn hallinnan kokemukseen, työntekijän suoriutumiseen sekä lopulta yrityksen toimintaan.

Hyvä esihenkilötyö mahdollistaa työntekijän menestymisen

Viimeisenä kaavan elementtinä on esihenkilötyö sekä työnantaja. Työpaikan toimintatavat ja esihenkilön johtamistavat ovat yhtä kriittisiä työntekijän työssä menestymisen kannalta. Oikeudenmukainen ja oikeanlainen johtaminen, miten työpaikalla käyttäydytään, prosessit, ohjeet ja policyt, työntekijöiden mukaan ottaminen kehittämiseen, työolot ja työvälineet, muutoksenhallinta, työpaikan ilmapiiri, tiedottaminen, yhteistoiminta sekä arvot ja kulttuuri vaikuttavat omalta osaltaan työntekijän suoriutumiseen.

Sillä yksikin taidoton esihenkilö voi pilata työntekijän työnteon joko osittain tai kokonaan, yksikin työntekijä voi pilata koko osaston ilmapiirin ja yhdenkin prosessin tai ohjeen puuttuminen voi hankaloittaa työntekijän työnteon sujuvuutta. Ja niin kuin jo varmaan arvaatkin, yksikin huonosti oleva asia saattaa vaikuttaa työntekijän työntekoon ja jollakin aikavälillä yrityksen toimintaan.

Tyytyväisen henkilöstön kaava toimii

Edellä avattu ja selitetty tyytyväisen henkilöstön kaavan asiasisältö ei ole mikään uusi juttu, emmekä siis keksineet polkupyörää uudelleen. Joskus asioiden jäsentäminen vaan auttaa ymmärtämään ja hahmottamaan niiden yhteyksiä, mittasuhteita ja vaikutuksia toisiinsa sekä ymmärtämään myös sen, että jo monilla itselle pienillä asioilla voi olla suuri merkitys työntekijöiden työtyytyväisyyteen. Ei siis kannata jättää HR-prosessia päivittämättä, palautetta antamatta tai tiedotetta kirjoittamatta, sillä kaikki vaikuttaa jossakin vaiheessa sinun yritykseesi.

Tyytyväinen henkilöstö ei ole itsestään selvyys, vaan sen eteen on tehtävä töitä, joka ikinen päivä.

Lisää lukemista: